Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvem er stemmeberettiget

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

Man har valgret, hvilket betyder at man kan stemme, når man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i kommunen

og som herudover enten:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet EU-land
  • er statsborger i Island eller Norge
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i mindst 3 år forud for valgdagen

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålsloven § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • udlændinge, der befinder sig i Danmark på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist af Danmark ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse, samt
  • udlændige, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.