Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Generel information om valget

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Valgperioden gælder fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Der skal vælges 27 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Hvem kan stemme:

Man har valgret, hvilket betyder at man kan stemme, når man:

• er fyldt 18 år
• har fast bopæl i kommunen

og som herudover enten:

• er dansk statsborger
• er statsborger i et andet EU-land
• er statsborger i Island eller Norge
• uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i mindst 3 år forud for valgdagen

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålsloven § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

• udlændinge, der befinder sig i Danmark på tålt ophold,
• udlændinge, der er udvist af Danmark ved endelig dom eller endelig administrativ afgørelse, samt
• udlændige, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Hvis man ønsker at stemme inden valgdagen:

Vælgere der ikke har mulighed for at stemme på valgdagen kan afgive stemme pr. brev på ethvert borgerservicecenter i landet fra den 10. oktober 2017 til den 17. november 2017.

Afstemningen:

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00 med undtagelse af Anholt, hvor afstemningen begynder kl. 9.00 til kl. 20.00

Afstemningsstedet vil fremgår af valgkortet, som udsendes i uge 46.

Kandidatlister:

Hver kandidatliste må højst indeholde 31 kandidater og kandidatlisten skal være underskre-vet af mindst 25 og højst 50 stillere blandt vælgere i kommunen.

Kandidatlister kan fritages for stillerkravet, når de ved sidste valg opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen og fortsat er repræsenteret 9 uger før valgdagen. Vejledning herom kan fås ved henvendelse til direktionssekretariatet på telefon 89 59 10 13 eller mail: jks@norddjurs.dk.

Kandidatlister der ønsker at blive fritaget for stillerkravet kan tidligst indleveres den 5. september 2017 og skal være indleveret senest den 19. september 2017 kl. 12.00.

Øvrige kandidatlister kan tidligst indleveres den 19. september 2017 og skal være indleveret senest den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Alle kandidatlister skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen, Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Liste- og valgforbund:

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund skal for hver kandidatliste være under-skrevet af kandidatlistens repræsentant.

Liste- og valgforbund skal anmeldes til formanden for valgbestyrelsen, rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 9. oktober 2017 kl. 12.00

Blanketter og praktiske spørgsmål;

Kandidatlister og formularer til anmeldelse af liste- og valgforbund kan fås ved henvendel-se til direktionssekretariatet, rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa. Tlf. 89 59 10 13 eller mail: jks@norddjurs.dk.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen kan rettes til direk-tionssekretaraitet på tlf. 89 59 10 13 eller mail: jks@norddjurs.dk.